bannerinside_cdaat
  • วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วม การประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง (เพลงอีแซว) พร้อมเงินรางวัล โล่และเกียรติบัตร โครงการสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรมกิจกรรมที่ ๑ การประกวดปลุกจิตสำนึกร่วมต้านการทุจริตด้วยมิติทางศิลปวัฒนธรรม         ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒   เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ นณ ศูนย์จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี (มินิเธียเตอร์) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี การประกวดออกเป็น ๒ ระดับ  คือ ระดับ ประถมศึกษา   และระดับมั

  • โครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะความสามารถด้านเเทคโนโลยี 8-9 มีนาคม 2562

เว็บลิงค์