bannerinside_cdaat
  •                สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ยินดีต้อนรับ :-) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านดนตรี นาฎศิลป์ และศิลปะ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะ และระดับต่ำกว่าปริญญาในวิทยาลัยนาฏศิลปและวิทยาลัยช่างศิลป

  • แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน   •  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้สอน ครูและอาจารย์) •  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) •  แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ   แบบฟอร์มต่าง ๆ  •  แบบฟอร์มขอใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ •  แบบฟอร์มขอใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารของหน่วยภาครัฐ สถาบันบัณฑิต

เว็บลิงค์