bannerinside_cdaat
  • แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ 2552 - 2555โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) วันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จ.พระนครศรีอยุธยา โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่ 2 - 3 ส.ค. 2553 โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 2553 เอกสารประกอบคำบรรยายโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรีย

  • บทบาทและหน้าที่ของสภาสถาบันฯ สภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับการออกแบบและกำหนดให้เป็นหน่วยกำหนดนโยบายและรับผิดชอบกิจการทั้งหมดของสถาบันโดยมีอธิการบดีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ ดังนั้นสภาสถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการของสถาบัน ที่ต้องเชื่อมโยงระหว่างงบประมาณกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสภาสถาบันจะต้องมีระบบควบคุม ตรวจสอบ ตรวจทาน โดยผ่านระบบรายงานที่เชื่อถือได้ และพร้อมรับการตรวจสอบจากสาธารณะ อำนา

เว็บลิงค์