สั่งพิมพ์หน้านี้

พันธกิจ

๑. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา

๒. จัดการอบรม วิจัย ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง และให้บริการทางวิชาการ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์

๓. ทำนุ บำรุง รักษา ฟื้นฟู และให้การศึกษาค้นคว้าศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์

๔. จัดการแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์