ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานพัฒนาระบบสื่อสารสนเทศสามมิติ สำหรับให้บริการในห้องสมุดทั้ง 20 แห่ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานพัฒนาระบบสื่อสารสนเทศสามมิติ สำหรับให้บริการในห้องสมุดทั้ง 20 แห่ง (หอสมุดกลาง, ห้องสมุดคณะ 3 แห่ง, ห้องสมุดวิทยาลัยฯ 15 แห่ง และโครงการบัณฑิตศึกษา) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดขอบเขตของงานพัฒนาระบบสื่อสารสนเทศสามมิติ สำหรับให้บริการในห้องสมุดทั้ง 20 แห่ง (หอสมุดกลาง, ห้องสมุดคณะ 3 แห่ง, ห้องสมุดวิทยาลัยฯ 15 แห่ง และโครงการบัณฑิตศึกษา) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (แบบ บก.05)

Weblink