ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการจอแอลอีดีฉายภาพ ขนาด 4x9 เมตร พร้อมระบบเสียง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Weblink