ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Weblink