ประกาศ เรื่องเงื่อนไขการให้สิทธิถ่ายภาพผู้สำเร็จการศึกษาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2561

Weblink