banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ตารางการแข่งขันกีฬาภายใน นศล.เกมส์ 2017 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 6-29 ธันวาคม 2560 คู่ที่ วันที่   ระหว่าง ผลการแข่งขัน   หมายเหตุ รายการแข่งขัน วอลเล่ย์บอล (ทีมชายรวม) 1  12 ธ.ค.2560  VS   25 : 11 2  7 ธ.ค.2560  VS    28 : 26 3 15 ธ.ค.2560  VS   2 : 0 เซ็ท  ชิงชนะเลิศ รายการแข่งขัน วอลเล่ย์บอล (ทีมหญิงรวม) 1 13 ธ.ค.2560  VS   25 : 15   2 14 ธ.ค.2560  VS   16 : 25    3  18 ธ.ค.2560  VS 

  • ขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR)   ( สำเนา ) ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อกิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                  วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้    กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๓   รายการ                  ผู้มีสิท

  • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด) ๑.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี(ไทย-สากล)  ๓.ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ (เครื่องแต่งกายโขน-ละคร) 

  • ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 หน้า 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 หน้า 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 หน้า 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 หน้า 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 หน้า 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 หน้า 1 หน้า 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 หน้า 1 หน้า 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 หน้า 1 หน้า 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 หน้า 1 หน้า 2 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 หน้า 1 หน้า 2 มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 หน้า 1 หน้า 2 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 หน้า 1 หน้า 2   รายวิชา/รหัสวิชา มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาเ

  • ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ระหว่าง วันที่ ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ - วันที่ ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  (เว้นวันหยุดราชการ)

  • ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ปริญญาตรี ภาควิชาศึกษาทั่วไป ภาควิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาดุริยางคศิลป์

  • ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 2-9 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 10 มีนาคม 2560 สอบคัดเลือกวันที่ 13 มีนาคม 2560 ประกาศผลวันที่ 14 มีนาคม 2560 สอบถามโทร 036-412150

  • การรับสมัครและการสอบคัดเลือก ๑. ประเภทโควต้า  วิทยาลัยจะรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ ดนตรี จากสถานศึกษาทุกสังกัดในเขตภาคกลางตอนบน โดยพิจารณาตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้                    - นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีความสนใจและมีความถนัดทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ นำส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐  ด้วยตนเองที่ห้องทะเบียนวัดผล  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี หรือสมัครผ่านเว็บ

Weblink