คู่มือ มาตรฐานการให้บริการ - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เว็บไซต์สำหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เว็บไซต์สำหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย http://bpi.ac.th Tue, 12 Dec 2023 01:59:18 +0700 Joomla! - Open Source Content Management en-gb คู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร http://bpi.ac.th/index.php/en/education-services/manualstd/manualstd08 http://bpi.ac.th/index.php/en/education-services/manualstd/manualstd08

คู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร

acti01

Download
]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) คู่มือ มาตรฐานการให้บริการ Thu, 11 Feb 2021 07:00:00 +0700
ขั้นตอนการให้บริการสำหรับนักศึกษา http://bpi.ac.th/index.php/en/education-services/manualstd/manualstd06 http://bpi.ac.th/index.php/en/education-services/manualstd/manualstd06

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ขั้นตอนการยื่นจบการศึกษา

ขั้นตอนการยื่นขอเอกสารทางการศึกษา

ขั้นตอนการกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan

ขั้นตอนการขอเอกสารสำคัญในระบบบริหารการศึกษา

ขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบบริหารการศึกษา

ขั้นตอนการเบิกค่าประกันอุบัติเหตุ

ขั้นตอนการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

ขั้นตอนการกู้ยืม ผู้กู้รายใหม่ และรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา

ทุนการศึกษา

ขั้นตอนการขอใบรับรองคุณวุฒิ (ระดับบัณฑิตศึกษา)

ขั้นตอนการขอใบแสดงผลการเรียน (Transcript) (ระดับบัณฑิตศึกษา)

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) คู่มือ มาตรฐานการให้บริการ Thu, 11 Feb 2021 07:00:00 +0700
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา http://bpi.ac.th/index.php/en/education-services/manualstd/manualt http://bpi.ac.th/index.php/en/education-services/manualstd/manualt

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

 manualT 63
Download
]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) คู่มือ มาตรฐานการให้บริการ Wed, 27 Jan 2021 07:00:00 +0700
คู่มือนักศึกษา http://bpi.ac.th/index.php/en/education-services/manualstd/manualstd04 http://bpi.ac.th/index.php/en/education-services/manualstd/manualstd04

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

 manual 63
Download
]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) คู่มือ มาตรฐานการให้บริการ Wed, 27 Jan 2021 07:00:00 +0700