Member of a board

กรรมการสภาวิชาการ

รองศาสตราจารย์ อมรา กล่ำเจริญ

กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางทัศนีย์ ศิวบวรวัฒนา

กรรมการสภาวิชาการ

ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี

กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ปริญญา ตันติสุข

กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกิตติชัย รัตนพันธ

กรรมการสภาวิชาการ

ดร.สุขสันติ แวงวรรณ

กรรมการสภาวิชาการ

นางปทุมทิพย์ กาวิล

กรรมการสภาวิชาการ

นายวรวุฒิ เลิศอุทัย

เลขานุการสภาวิชาการ

นางบวรนรรฎ อัญญโพธิ์

ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ

กรรมการสภาคณาจารย์และบุคลากร

Weblink