College

  •           วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ดเป็นวิทยาลัยสังกัดกองศิลปศึกษา กรมศิลปากร แห่งที่ 3 ในจำนวนวิทยาลัยนาฏศิลปส่วนภูมิภาคทั้งหมด 9 แห่งซึ่งการจัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดได้เริ่มจากการสำรวจพื้นที่ที่จะ จัดตั้งวิทยาลัย กล่าวคือเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2522 ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ พร้อมคณะได้ทำการสำรวจพื้นที่จะจัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เพื่อขยายการศึกษาด้าน เข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

  • ข้อมูลวิทยาลัยนาฎศิลป

  • ประวัติวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่         วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้รับการอนุมัติจากกรมศิลปากรให้ก่อตั้งขึ้นในปีงบประมาณ 2514 โดยใช้ตึกอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2514 มีนางสาวประนอม ทองสมบุญ เป็นผู้บริหารคนแรกจากนั้นในเดือนพฤศจิกายน ปีพ.ศ. 2516 มีการปลูกสร้างอาคารเรียนถาวรบริเวณวัดสังกา(ร้าง) ถนนสุริยวงศ์ ซอย 5 ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และย้ายโรงเรียนนาฏศิลปเชียงใหม่มาอยู่ที่แห่งใหม่ เมื่อวันที่ 5

  •   วิทยาลัยช่างศิลป์วิทยาลัยช่างศิลปมีชื่อเดิมว่า “โรงเรียนศิลปศึกษา” ตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2495 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2495 เป็นโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ทั้งศิลปะไทย และศิลปะสากล ในปี พ.ศ. 2500 กำหนดฐานะเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีชื่อว่า “โรงเรียนศิลปศึกษาเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร” และย้ายมาสังกัดกองหัตถศิลปะ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ กระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 ได้มีการเรียนการสอนอาคารเรียนร่วมกับ โรงเรียนนาฏศิลป โดย

Weblink