กลุ่มตรวจสอบภายใน - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เว็บไซต์สำหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เว็บไซต์สำหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย http://bpi.ac.th Thu, 07 Dec 2023 13:14:56 +0700 Joomla! - Open Source Content Management en-gb ข้อมูลหน่วยงาน http://bpi.ac.th/index.php/en/about-us/department/department3/item/764-de3-1 http://bpi.ac.th/index.php/en/about-us/department/department3/item/764-de3-1

กลุ่มตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
               การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ หมายถึง กิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

               แนวคิดและหลักการของการตรวจสอบภายในจึงเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการบริหารงานที่ใช้การตรวจสอบภายในเป็นกลไก ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
               สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม บริหารราชการภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เริ่มมีข้าราชการทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2552 ภายใต้โครงการสร้างกลุ่มตรวจสอบภายใน (การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี) การปฏิบัติงานขึ้นตรงต่ออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ปรัชญา 
               ความอดทนสร้างคุณค่า

วิสัยทัศน์ 
               เป็นหน่วยงานหลักของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการให้บริการด้านการตรวจสอบภายในเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ
               1. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
               2. พัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
               3. ให้บริการด้านคำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจหรือบุคคลเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
               เป็นสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทำการสอน ทำการแสดง ทำการวิจัย และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น

ภารกิจของกลุ่มตรวจสอบภายใน
               กลุ่มตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบ ดำเนินกิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1.  กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานต่างๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะกรรมการหรือกรรมการอื่นใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และความเพียงพอของการควบคุมภายใน
2.  กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
3.  จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก และเสนอรายงานผลการประเมินปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแผนปรับปรุงการดำเนินงานเสนออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
4. จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่ออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี
    ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ให้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย
5.  ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
6.  จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ภายในระยะเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือนนับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที
7.  ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
8.  ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษาแก่อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง
9.  ประสานงานกับผู้สอบบัญชี และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่สำคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนกัน
10. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ติดต่อกลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เลขที่ 119/19  หมู่ 3  ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170
โทร. 02-4822176-8 ต่อ 354, 356
E-mail  :  audit@bpi.mail.go.th

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) กลุ่มตรวจสอบภายใน Sun, 03 Apr 2011 00:00:00 +0700
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน http://bpi.ac.th/index.php/en/about-us/department/department3/item/765-de3-2 http://bpi.ac.th/index.php/en/about-us/department/department3/item/765-de3-2

• มาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

• ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) กลุ่มตรวจสอบภายใน Tue, 05 Apr 2011 07:00:00 +0700
กฎบัตร และกรอบคุณธรรม http://bpi.ac.th/index.php/en/about-us/department/department3/item/767-de3-3 http://bpi.ac.th/index.php/en/about-us/department/department3/item/767-de3-3

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) กลุ่มตรวจสอบภายใน Fri, 08 Apr 2011 07:00:00 +0700
โครงสร้างหน่วยงาน http://bpi.ac.th/index.php/en/about-us/department/department3/item/768-de3-4 http://bpi.ac.th/index.php/en/about-us/department/department3/item/768-de3-4

• โครงสร้างกลุ่มตรวจสอบภายใน  

• บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน 4 อัตรา 

1.  -รอการสรรหา-
    ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
2. นายปานศิริ  มงคลสังข์
    นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน)
3. นางสาวชัญญานุช  ยินดีมิตร
    นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
4. นางสาวปาริชาติ  บวรพงษ์สกุล
    นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) กลุ่มตรวจสอบภายใน Fri, 08 Apr 2011 07:00:00 +0700
โครงการ/กิจกรรม http://bpi.ac.th/index.php/en/about-us/department/department3/item/769-de3-6 http://bpi.ac.th/index.php/en/about-us/department/department3/item/769-de3-6

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

• แผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564)

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) กลุ่มตรวจสอบภายใน Fri, 08 Apr 2011 07:00:00 +0700