โครงสร้างหน่วยงาน

• โครงสร้างกลุ่มตรวจสอบภายใน  

• บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน 4 อัตรา 

1.  -รอการสรรหา-
    ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
2. นายปานศิริ  มงคลสังข์
    นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน)
3. นางสาวชัญญานุช  ยินดีมิตร
    นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
4. นางสาวปาริชาติ  บวรพงษ์สกุล
    นักวิชาการตรวจสอบภายใน

Weblink