banner10

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาของวิทยาลัยฯ

                    “สาธุโข สิปฺปกํ นาม อปี ยาทิสกี ทิสํ” ขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้เช่นใดเช่นหนึ่ง ก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี วิทยาลัยนาฏศิลป เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๗

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี เป็นที่ยอมรับระดับชาติและมุ่งสู่อาเซียน

พันธกิจ (Mission)

                   ๑. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพยอมรับระดับชาติ

                   ๒. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างมีคุณค่า

                   ๓. เป็นศูนย์กลาง ด้านบริการวิชาการ ทางศิลปวัฒนธรรม

                   ๔. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

                   ๕. บูรณาการพันธกิจ ๔ ด้าน อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์กรเข้าสู่องค์กรคุณภาพ

Weblink