การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เว็บไซต์สำหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เว็บไซต์สำหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย http://bpi.ac.th Tue, 12 Dec 2023 01:23:01 +0700 Joomla! - Open Source Content Management en-gb รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี http://bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-07-04-17-19/staff1/staff1-4 http://bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-07-04-17-19/staff1/staff1-4

รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Mon, 20 Apr 2020 07:00:00 +0700
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-07-04-17-19/staff1/staff1-3 http://bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-07-04-17-19/staff1/staff1-3

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

1.1 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน พ.ศ.2551

1.2 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบัน ประเภทผู้บริหารตามมาตรา 15 (3) พ.ศ. 2551

1.3 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน พ.ศ.2551

1.4 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

1.5 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551

1.6 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2550

1.7 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

1.8 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2550

1.9 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2551

1.10 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

2.1 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง อาจารย์ พ.ศ. 2556

2.2 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2557

2.3 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2557

2.4 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2557

2.5 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563

2.6 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563

3. การพัฒนาบุคลากร  

3.1 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562

3.2 หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-ปริญญาเอกสำหรับข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

3.3 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

3.4 การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

4.1 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยและครู

4.2 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

4.3 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552

4.4 กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560

4.5 เกณฑ์การประเมิน แบบและวิธีการรายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)

4.6 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553

5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

5.1 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานราชการ พ.ศ.2558

5.2 หนังสือเวียนเรื่อง การพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัลคนดีศรีพัฒนศิลป์

5.3 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

5.4 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการและบุคลากร ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอรับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Mon, 20 Apr 2020 07:00:00 +0700
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-07-04-17-19/staff1/staff1-2 http://bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-07-04-17-19/staff1/staff1-2

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Mon, 20 Apr 2020 07:00:00 +0700
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-07-04-17-19/staff1/staff1-1 http://bpi.ac.th/index.php/en/2020-04-07-04-17-19/staff1/staff1-1

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Mon, 20 Apr 2020 07:00:00 +0700