ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถมินิบัส) 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3

Weblink