ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถมินิบัส) ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

Weblink