ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ 2

>>>ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ 2<<<

>>>ขอบเขตและรายละเอียดของงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ <<<

>>>รายละเอียดข้อกำหนดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก)<<<

>>>ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ภาคผนวก ข)<<<

>>>รายละเอียดคุณสมบัติของสติ๊กเกอร์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง (ภาคผนวก ค)<<<

>>>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06)<<<

6 มกราคม 2564

Weblink