ร่างประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เรื่องการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถมินิบัส 24 ที่นั่ง)จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Weblink