bannerinside_cdaat
  • ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ บุคลากร กฎบัตร แผนการตรวจสอบประจำปี มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2551

  • ความเป็นมาของการตรวจสอบภายในภาคราชการ การตรวจสอบภายในภาคราชการ เริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 โดยระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2505 ได้กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการ ในหน่วยงาน 1 คนหรือหลายคน เป็นผู้ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบในการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรวมทั้งการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ของเจ้าของ งบประมาณนั้น ๆ และตรวจสอบงานด้านอื่น ตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเป็นการภายใน และรายงาน ผลการตรวจสอบโดยตรง ต่อหัวหน้าส่วนราชการ อย่างน้อยเดือนละครั้ง และต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ข้อกำหนดเ

Weblink