ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

  • ปรัชญา สาธุ โข สิปปกํ นาม อปี ยาทิสกีทิสํ ขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้เช่นใดเช่นหนึ่งก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้   วิสัยทัศน์ รักษ์ศิลป์ไทย รับใช้ชุมชน อุทิศตนสู่ความเป็นเลิศทางศิลปะ

Weblink