ประวัติและความเป็นมา

  •      เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๒๑ จังหวัดสุโขทัย เสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการจัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ให้กรมศิลปากรพิจารณา โดยเฉพาะสถานที่ก่อสร้างจังหวัดสุโขทัย ได้เสนอสถานที่บริเวณเมืองใหม่ ซึ่งเป็นสนามกีฬาเก่า อยู่ระหว่างโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมและโรงพยาบาลสุโขทัย เนื้อที่ประมาณ ๒๗ - ๓๐ ไร่ และกรมศิลปากรขอให้จังหวัดสุโขทัย ปักหลักเขตและให้ได้มาซึ่งเอกสารหลักฐานที่ดิน เพื่อกรมศิลปากรจะได้ส่งสถาปนิกวางผังและก่อสร้างอาคารเรียนในปีงบประมาณ ๒๕๒๓ ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๒ กระทรวงศึกษาธิการ

Weblink