bannerinside_cdasp

กิจกรรมและโครงการ

  • ๑ เทคนิคการละเล่นเพลงอีแซว ของศิลปินภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ๒ การพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ ๓ กระบวนการนำผลงานวิจัย มาใช้ประโยชน์กับชุมชน ๔ แนวทางการพัฒนางาน ที่มีประสิทธิภาพ

Weblink