ข้อมูลเพิ่มเติม
รายละเอียดโครงการงานวิจัย
รูปแบบการเขียนบทความ

ผลการประชุมครั้งที่ 1
ผู้ที่เกิน 50 ท่าน กรุณาชำระเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา
ชื่อบัญชี เงินรายได้การบริการทางวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ของสำนักงานอธิการบดี
เลขที่บัญชี 982-8- 045-00- 1
กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail: bpinc2018@gmail.com
 


ฟรี 50 ท่านแรก ท่านที่ 51 ท่านละ 1,500 บาท


รายชื่อนักวิจัย (58 ท่าน)
ฟรี 50 ท่านแรก ท่านที่ 51 ท่านละ 500 บาท


รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน (56 ท่าน)