ประกาศ... เรื่อง การอนุญาติให้ผู้ปกครองบัณฑิต เข้าร่วมพิธีพระราชทาน
19 กรกฎาคม 2555    

   

                                                      ประกาศ


                    เรื่อง   การอนุญาติให้ผู้ปกครองบัณฑิต เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
                           ผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

                                ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. 
ณ โรงละครแห่งชาติ  นั้น

                                เนื่องจากในปีนี้ จำนวนที่นั่งภายในโรงละครแห่งชาติ ไม่สามารถรองรับจำนวนผู้ปกครองบัณฑิต 
ที่จะเข้าร่วมพิธีได้ทั้งหมดแต่จะเข้าได้เฉพาะผู้ปกครองที่บัณฑิตได้รับเกียรตินิยม อันดับ ๑ และอันดับ ๒ เท่านั้น 
โดยบันฑิตเกียรตินิยม ๑ คน ต่อผู้ปกครอง ๑ ท่านเท่านั้น ทั้งนี้ต้องแจ้งชื่อ สกุล ผู้ปกครองมายังฝ่ายประสานบัณฑิต 
งานทะเบียน   หมายเลขโทรศัพท์  ๐๒-๒๒๔๔๗๐๔ ต่อ ๑๑๘,๗๑๔ ไม่เกินภานในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ส่วนผู้ปกครองบัณฑิตที่ไม่ได้รับเกียรตินิยม สถาบันได้จัดที่นั่งรับรองไว้ให้ที่ โรงละครวังหน้า และหอศิลป์วังหน้า
ภานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งจะทำการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญบัตร ผ่านวงจรปิด 
มาให้รับชมไปพร้อมๆกัน
                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และขออภัยในความไม่สะดวก
                                                                                                                   


                                                                                                                                คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าระบบเพื่อตอบกระทู้
SiteMap
 
 
 
 
new era hats