ขอเชิญร่วมประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒
14 มีนาคม 2560    
ขอเชิญร่วมประกวด
ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒
โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ชิงเงินรางวัลกว่า ๕๕๕,๐๐๐ บาทขอเชิญร่วมประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒
โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ชิงเงินรางวัลกว่า ๕๕๕,๐๐๐ บาท

ผู้ส่งผลงานต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครตามแบบฟอร์มในระบบออนไลน์
ได้ที่ www.bpi.ac.th/artcontest/
พร้อมส่งหลังฐานให้ครบถ้วนแนบมา
กับผลงานมิเช่นนั้นทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะรับผลงานของท่านไม่ได้


การส่งผลงานเข้าประกวด
-ระดับอายุไม่เกิน ๘ ปี - ระดับอายุ ๑๖ ปี
โดยส่งผลงานจริงระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

-ระดับอายุไม่เกิน  ๑๗ - ๑๕ ปี
ส่งผลงานในรูปแบบ VCD,DVD และ CD (J-PEG)
ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ส่งได้ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ ๒ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ เพียนงแห่งเดียวเท่านั้น

คณะกรรมการคัดเลือกขั้นต้นจากผลงาน VCD,DVD และ CD (J-PEG)
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐

ประกาศผลคัดเลือกจาก VCD,DVD และ CD (J-PEG)
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ทาง www.bpi.ac.th

ส่งผลงานจริงจากผลงานในรูปแบบ VCD,DVD และ CD (J-PEG)
ที่ผ่านการคัดเลือก
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร ๐ ๒๒๒๔ ๔๗๐๔ ต่อ ๑๐๑, ๐ ๒๒๒๑ ๘๒๕๗, ๐๙๕ ๘๙๒ ๕๖๗๒

กรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าระบบเพื่อตอบกระทู้
SiteMap
 
 
 
 
new era hats