รายการ

รหัสหนังสือ

เจ้าของผลงาน

ฉุยฉายพรา์หมณ์เล็กพรา์หมณ์โต

อ.9-1

นางสาวพัชนิตย์  นิรมล
นางสาวอรพรรณ  แก้วมณี

ละครพันทางเรื่องพระลอ 
ตอนพระลอลงสวน

อ.9-2

นางสาวศศลักษณ์  บริบูรณ์

ละครพันทางเรื่องราชาธิราช
ขุนศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง 
ตอนขอดูตัวสมิงนครอินทร์

อ.9-3

นายภุมรินทร์  มณีวงษ์

ละครพันทางเรื่องพญาผานองตอน รักสามเส้า

อ.9-4

นายวุฒิชัย  เคลือบสูงเนิน
นางสาวสุรีรัตน์  ครองทอง

อิเหนาบวงสรวง

อ.9-5

นางสาวสุพัตรา  แสงคำพันธุ์

ฉุยฉายหลวิชัยคาวี

อ.9-6

นางสาวจุฑามาศ  สามัญ
นางสาวนุชนาฏ  สามัญ

เชิดฉิ่งเมขลา

อ.9-7

นางสาวรุ่งนภา  โกสีลารัตน์

ดรสาทรงเครื่อง

อ.9-8

นางสาวทิพย์สุคนธ์  มอญขันธ์

ละครในเรื่องอิเหนา  ตอนอิเหนาชมป่า

อ.9-9

นางสาวดาริกา  คลองน้อย

รำฝรั้งคู่

อ.9-10

นายศิรสิทธิ  สิงห์สัตย์
นางสาวอัญชนา  ภู่ขำ

พลายบัวเกี้ยวนางตานี

อ.9-11

นางสาวสุทัสสี  ทิมประถัมภ์

นางผีเสื้อสมุทรลักพระอภัยมณี

อ.9-12

นางสาวชลิดา  เรืองสม

ละครพันทางเรื่องพระลอ  ตอนเข้าห้อง

อ.9-13

นางสาวพัชรา  เหลืองปทุมทอง
นางสาวมรุธิดา  บุญมงคล
นางสาวอภัสรา  พาพันธ์

รณพักตร์ได้ศร

อ.9-14

นายไกรศร  จันทน้อย

หนุมานรบวิรุญจำบัง

อ.9-15

นายจิตติพงษ์  จีนประสม
นายถาวร  จันทร์พร้อย

หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา

อ.9-16

นางสาวณปภัช  เลิศแล้ว

พลายยงนั่งเมือง

อ.9-17

นางสาวกานพิชชา  นพเสาร์

ฉุยฉายศุรปนขา

อ.9-18

นางสาวธาริณี  ใจทอง

ฉุยฉายนางมณี

อ.9-19

นางสาววันทนา  ครุฑจันทร์

มโนห์ราบูชายัญ

อ.9-20

นางสาวชลธิชา  ชินกมล

ฉุยฉายเบญกายแปลง

อ.9-21

นางสาวนุชจรี  สังข์หอม

ลงสรงมอญ

อ.9-22

นางสาวกฤติศิริณย์  ภักดิ์พูนเสม

การแสดงโขนชุดพระรามตามกวาง

อ.9-23

นายพัฒนพงศ์  ประจันผล

พระไวยเกี้ยวนางวันทอง

อ. 9-24

นางสาวนิธินันท์  แดนโชน
นางสาวสุภัทรสินี  ทิพรังศรี

จรกาบวงสรวง

อ. 9-25

นางสาวสุมารินทร์  ไพเราะ

ย่าหรันตามนกยูง

อ. 9-26

นางสาวปภาวี  มะแสละ
นางสาวเพชรัตน์  คำสอน

สมิงพระรามรบกามนี

อ. 9-27

นางสาวสุหรรษา  มโนศาล
นางสาววรรณิกา  ไชยสิงห์

พระลอเสี่ยงน้ำ

อ. 9-28

นายศิลปชัย  คุ้มชาติ

SiteMap
 
 
 
 
new era hats