ประกาศคณะศิลปนาฏดุริยางค์ เรื่องการเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙... 
 
ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลป เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปศ... 
 
ประกาศคณะศิลปนาฎดุริยางค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดั... 
 
ประกาศ การเปิดการภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์... 
 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือ... 
 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งท... 
 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งท... 
 
ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลป เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาต... 
 
อ่านต่อข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างทำเครื่องแต่งกายโขน-ละคร จำนวน 10 รายการ โดย...  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 หน่วยงาน : สำนักงานอธ...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างทำชุดจัดนิทรรศการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราค...  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 หน่วยงาน : สำนักงานอธิกา...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างเหมาดำเนินงานโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ก...  
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารนาฏดุริยางคศิลป์ 7 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ...  
 
เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนนาฏดุริยางคศิลป์ 7 ชั้น...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างเหมาดำเนินงานโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ก...  
 
อ่านต่อข่าวจัดซื๊อจัดจ้าง/สมัครงาน
 
ขอเชิญชมนิทรรศการ "วาดเส้นและสีน้ำ" โครงการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการว... 
 
ขอเชิญนักศึกษา ร่วมส่งผลงานประกวดศิลปกรรมในหัวข้อ อดส์ ศัตรูร้ายทำลายชาติพันธุ์ ... 
 
ขอเชิญชมนิทรรศการ ชุด บาดแผลจากคำพูด ศิลปิน สุมาลี เอกชนนิยม... 
 
การแสดงภาพเขียนทิวทัศน์และศิลปะกับสภาพแวดล้อมนิทรรศการ... 
 
ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานภาพวาดทิวทัศน์ และ ศิลปะกับสภาพแวดล้อม โดยนักศึกษาสาขาวิชา... 
 
ขอเชิญชมนิทรรศการ ภาพจิตรกรรมสีน้ำ... 
 
ขอเชิญชม นิทรรศการจิตรกรรม โดย สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์... 
 
ภาพบรรยากาศ งานวัฒนธรรมใจเป็น ๑ ณ ลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย... 
 
อ่านต่อข่าวกิจกรรม/ประชุมสัมนา

SiteMap
 
 
 
 
new era hats