ผลงานที่ส่งเข้าประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่มีกระบวนการคิดและเทคนิคอิสระ สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ต้องไม่เคยได้รับรางวัลและแสดงที่ใดมาก่อน โดยแบ่งประเภทของผลงาน ดังนี้

๑.๑ จิตรกรรม (Painting) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคสีน้ำ สีน้ำมัน สีอะครีลิค สีดินสอ สีเทียน ฯลฯ
๑.๒ ประติมากรรม (Sculpture) เป็นผลงานการปั้นที่ใช้เทคนิคการปั้น การหล่อ การเชื่อม การแกะสลัก ฯลฯ
๑.๓ ภาพพิมพ์ (Print) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ เช่น แม่พิมพ์ไม้ แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์ซิลค์สกรีน ฯลฯ
๑.๔ สื่อผสม (Mixed media) เป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สื่อวัสดุและการผสมผสานเทคนิคต่างๆ ทางศิลปะ
๑.๕ วาดเส้น (Drawing) เป็นผลงานที่เกิดจากเทคนิคการเขียนด้วยวัสดุต่างๆ