ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด ขนาดผลงานศิลปกรรม
    ๑ ระดับอายุไม่เกิน ๘ ปี
    ๒ ระดับอายุ ๙ – ๑๒ ปี
    ๓ ระดับอายุ ๑๓ – ๑๖ ปี     
    ๔ ระดับอายุ ๑๗ – ๒๐ ปี
ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น  ๒ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ)  
และผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๓ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)  

    ๕ ระดับอายุ ๒๑ – ๒๕ ปี
ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๒ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน ๑๖๐ เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ) 
และผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๓ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน ๑๖๐ เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)  

***หมายเหตุ การนับอายุของผู้ส่งผลงานแต่ละระดับ นับถึงวันสุดท้ายของการส่งผลงานเข้าประกวด