๒.๑ ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๒ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน ๑๒๐ ซม. (ไม่รวมกรอบ) และผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๓ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน ๑๒๐ ซม. (ไม่รวมแท่นฐาน) ในระดับอายุ ดังนี้

  ๒.๑.๑ ระดับอายุไม่เกิน ๘ ปี ๒.๑.๒ ระดับอายุ ๙ - ๑๒ ปี ๒.๑.๓ ระดับอายุ ๑๓ - ๑๖ ปี


๒.๒ ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๒ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน ๒๕๐ ซม. (ไม่รวมกรอบ) และผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๓ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน ๒๕๐ ซม. (ไม่รวมแท่นฐาน) ในระดับอายุ ดังนี้

 

  ๒.๒.๑ ระดับอายุ ๑๗ - ๒๐ ปี ๒.๒.๒ ระดับอายุ ๒๑ - ๒๕ ปี