ผลงานร่วมแสดง ระดับอายุ 9 - 12 ปี

ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี ระดับอายุ 9 - 12 ปี ระดับอายุ 13 - 16 ปี
ระดับอายุ 17 - 20 ปี ระดับอายุ 21 - 25 ปี  
ลำดับ รูปภาพ ข้อมูลชิ้นงาน
1 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายเจสัน บูลเดอร์
โรงเรียน: บ้านห้วยไซงัว
รหัสผลงาน: BPIB2/1
ชื่อผลงาน: นักบิด
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอล์ค
ขนาดผลงาน: ๕๖ x ๗๖ เซนติเมตร
2 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงพรนัชชา โล่ศิริวงศ์สกุล
โรงเรียน: บ้านห้วยไซงัว
รหัสผลงาน: BPIB3/1
ชื่อผลงาน: รวมด้วยช่วยกัน
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอล์ค
ขนาดผลงาน: ๕๖ x ๗๖ เซนติเมตร
3 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายภีมเดช สีหราช
โรงเรียน: น่านคริสเตียนศึกษา
รหัสผลงาน: BPIB7/1
ชื่อผลงาน: รวมพลัง ใจเดียวกัน (สร้างฝาย)
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอล์ค
ขนาดผลงาน: ึ๗๖ x ๑๑๒ เซนติเมตร
4 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายศิวัช เลิศชัยสุวรรณ
โรงเรียน: โพฒิสารศึกษา ( บ้านสีน้ำ )
รหัสผลงาน: BPIB10/2
ชื่อผลงาน: ดินแดนแห่งจินตนาการ หมายเลข 2
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีโปสเตอร์
ขนาดผลงาน: ๕๖ x ๗๖ เซนติเมตร
5 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงอัฐภิญญา เลิศพิมลพันธ์
โรงเรียน: โรงเรียนสอนศิลปะทรีซี อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ (นครปฐม)
รหัสผลงาน: BPIB11/1
ชื่อผลงาน: ขนมหวานกับความสดใส
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาดผลงาน: ๗๐ x ๙๐ เซนติเมตร
6 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงปพิชญา สังข์นาค
โรงเรียน: น่านคริสเตียนศึกษา
รหัสผลงาน: BPIB13/1
ชื่อผลงาน: ตามรอยพ่อ ตามวิถีความพอเพียง
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: ปะติด + สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาดผลงาน: ๖๐ x ๘๐ เซนติเมตร
7 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายพีรพัฒน์ วิริยะโยธิน
โรงเรียน: โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ (Kids of Art Sattahip)
รหัสผลงาน: CFAB2/1
ชื่อผลงาน: ท้องทะเลแห่งใหม่
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีเมจิกผสมสีอะคริลิคและสื่อผสม
ขนาดผลงาน: ๑๑๕ x ๘๕ เซนติเมตร
8 ชื่อเจ้าของผลงาน: ปิโยรัฐ ตุ้มภู่
โรงเรียน: โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ (Kids of Art Sattahip)
รหัสผลงาน: CFAB4/2
ชื่อผลงาน: กินอยู่อย่างไทย หัวใจพอเพียง
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีไม้และสื่อผสม
ขนาดผลงาน: ๑๑๕ x ๘๕ เซนติเมตร
9 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายดิลกพัฒน์ ทองระอา
โรงเรียน: โรงเรียนเลิศปัญญา (Kids of Art Sattahip)
รหัสผลงาน: CFAB7/1
ชื่อผลงาน: ชีวิตของเครื่องจักร
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอล์ค
ขนาดผลงาน: ๑๑๕ x ๘๕ เซนติเมตร
10 ชื่อเจ้าของผลงาน: ฐิติวัสส์ เลาหประภานนท์
โรงเรียน: โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ (Kids of Art Sattahip)
รหัสผลงาน: CFAB13/1
ชื่อผลงาน: เรือมหัศจรรย์ จากรักของครอบครัว
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอล์คผสมสีอะคริลิคและสื่อผสม
ขนาดผลงาน: ๑๑๕ x ๘๕ เซนติเมตร
11 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงพิชามญชุ์ รัตนสาลี
โรงเรียน: โรงเรียนบ้านเด็กศิลป์
รหัสผลงาน: BPIB32/1
ชื่อผลงาน: ท้องทะเลแสนงาม ต้องช่วยกันรักษา
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีโปสเตอร์บนกระดาษ
ขนาดผลงาน: ๑๑๒ x ๗๖ เซนติเมตร
12 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงสุพิชญา แสนชุ่ม
โรงเรียน: โรงเรียนบ้านเด็กศิลป์
รหัสผลงาน: BPIB36/1
ชื่อผลงาน: ประเพณียี่เป็ง
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีโปสเตอร์
ขนาดผลงาน: ๑๑๒ x ๗๖ เซนติเมตร
13 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงธฤษวรรณ สุวรรณ
โรงเรียน: โรงเรียนบรบือ (บรบือราษฎร์บำรุง)
รหัสผลงาน: BPIB41/1
ชื่อผลงาน: น้อมใจอาลัยรัก
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีโปสเตอร์
ขนาดผลงาน: ๗๖ x ๑๑๒ เซนติเมตร
14 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงจุฑามณี คำดำ
โรงเรียน: โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
รหัสผลงาน: BPIB46/1
ชื่อผลงาน: บนบานสารกล่าว
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีโปสเตอร์
ขนาดผลงาน: ๗๔ x ๑๐๖ เซนติเมตร
15 ชื่อเจ้าของผลงาน: ศิร์กานต์ จานทอง
โรงเรียน: โรงเรียนพิมพ์มณี
รหัสผลงาน: BPIB51/1
ชื่อผลงาน: ช้าง
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอะคริลิคบนไม้อัด
ขนาดผลงาน: ๒๒๐ × ๗๐ × ๑๒๐ เซนติเมตร
16 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายจิรภัทร ปลั่งพงษ์พันธ์
โรงเรียน: สาธิมหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสผลงาน: BPIB53/1
ชื่อผลงาน: ผีตาโขน
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีน้ำ, สีชอล์ค
ขนาดผลงาน: ๕๔ x ๗๕ เซนติเมตร
17 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายพชธกร เบ็ญจรัตน์
โรงเรียน: โรงเรียนสิงห์สมุทร
รหัสผลงาน: CFAB16/1
ชื่อผลงาน: วิถีแห่งไทย
ประเภทผลงาน: วาดเส้น
เทคนิค: วาดเส้นปากกา
ขนาดผลงาน: ๘๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
18 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงอรชพร จงสุข
โรงเรียน: โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา (Art Is Me)
รหัสผลงาน: BPIB63/1
ชื่อผลงาน: ฟาร์มสุข
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: เทคนิคผสม
ขนาดผลงาน: ๕๖ x ๗๖ เซนติเมตร
19 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงอักษราภัค สุวรรณชีพ
โรงเรียน: โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (Art Is Me)
รหัสผลงาน: BPIB64/1
ชื่อผลงาน: เทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: ผสม
ขนาดผลงาน: ๕๖ x ๗๖ เซนติเมตร
20 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงชฎาภัส เรืองสังข์
โรงเรียน: โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (Art Is Me)
รหัสผลงาน: BPIB66/1
ชื่อผลงาน: สองแผ่นดิน
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: ผสม
ขนาดผลงาน: ๕๐ x ๗๐ เซนติเมตร
21 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงจันทกานต์ หาญพิชานันท์
โรงเรียน: สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รหัสผลงาน: BPIB42/1
ชื่อผลงาน: แฟชั่นวัยรุ่น
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอะคริลิค
ขนาดผลงาน: ๑๐๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร