ผลงานร่วมแสดง ระดับอายุ 21 - 25 ปี

ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี ระดับอายุ 9 - 12 ปี ระดับอายุ 13 - 16 ปี
ระดับอายุ 17 - 20 ปี ระดับอายุ 21 - 25 ปี  
ลำดับ รูปภาพ ข้อมูลชิ้นงาน
1 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวธมลวรรณ แสงนาค
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสผลงาน: BPIE3/2
ชื่อผลงาน: จินตนาการจากชิ้นเศษผ้า2
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม
ขนาดผลงาน: ๘๐ x ๖๐ เซนติเมตร
2 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายชยสิทธิ์ ออไอศูรย์
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสผลงาน: BPIE4/1
ชื่อผลงาน: Tai dam : Bemoan no.4
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: ภาพพิมพ์แกะไม้
ขนาดผลงาน: ๘๕ x ๑๒๒ เซนติเมตร
3 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายชยสิทธิ์ ออไอศูรย์
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสผลงาน: BPIE4/2
ชื่อผลงาน: Tai dam : Bemoan no.7
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: ภาพพิมพ์แกะไม้
ขนาดผลงาน: ๑๒๒ x ๘๐ เซนติเมตร
4 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวรัตนา สุจริต
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสผลงาน: BPIE5/2
ชื่อผลงาน: สองยาม
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intagio)
ขนาดผลงาน: ๑๖๐ x ๖๐ เซนติเมตร
5 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายธีรวุฒิ คำอ่อน
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสผลงาน: BPIE8/2
ชื่อผลงาน: ภาพแห่งความหวัง 2
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: ภาพพิมพ์แกะไม้
ขนาดผลงาน: ๖๐ x ๙๐ เซนติเมตร
6 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวสุพัฒนาวดี เหมือนตา
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสผลงาน: BPIE9/1
ชื่อผลงาน: Gender/Me/Mine
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: Lithograph
ขนาดผลงาน: ๗๐ x ๙๘ เซนติเมตร
7 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายธนวัฒน์ จันทร์นิมิตร
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยทักษิณ
รหัสผลงาน: BPIE10/2
ชื่อผลงาน: สัจจะ สังขาร หมายเลข 2
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: งานหนัง
ขนาดผลงาน: ๑๒๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
8 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวนิตยา เหิรเมฆ
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสผลงาน: BPIE11/1
ชื่อผลงาน: ป่าหมายเลข1
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: woodcut
ขนาดผลงาน: ๗๓ x ๑๗๓ เซนติเมตร
9 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายวัชรินทร์ สะมะแอ
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
รหัสผลงาน: BPIE12/2
ชื่อผลงาน: วิถีแห่งความสุขในรูปลักษณ์ของตลาดพื้นบ้าน หมายเลข2
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: แกะไม้ (Woodcut)
ขนาดผลงาน: ๑๖๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
10 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายณรงค์ชัย ดาวดาษ
โรงเรียน: คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสผลงาน: BPIE13/2
ชื่อผลงาน: รูปทรงแห่งวิถีชนบท หมายเลข ๔
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: แม่พิมพ์โลหะ
ขนาดผลงาน: ๖๑ x ๔๑ เซนติเมตร
11 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายสาคร วงษ์ราชสีห์
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสผลงาน: BPIE14/1
ชื่อผลงาน: คติธรรมในนิทานพื้นบ้านอีสานเรื่องนางหมาขาว หมายเลข 6
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: จิตรกรรมวัสดุผสม
ขนาดผลงาน: ๑๙๐ x ๒๑๐ เซนติเมตร
12 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายวีระพงษ์ ทองโอ
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
รหัสผลงาน: BPIE15/2
ชื่อผลงาน: นิ่ง เคลื่อนไหว สงบ 1
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: Woodcut
ขนาดผลงาน: ๘๒ x ๑๒๕ เซนติเมตร
13 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวประทุมวัลย์ ภู่เพชร
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
รหัสผลงาน: BPIE17/1
ชื่อผลงาน: ผืนป่าแห่งความพิเศษสมบูรณ์
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอะคริลิคและสีฝุ่นบนผ้า
ขนาดผลงาน: ๑๒๐ x ๑๘๐ เซนติเมตร
14 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายสิทธิชัย โลหะภัย
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสผลงาน: BPIE21/1
ชื่อผลงาน: สภาวะการต่อสู้ดิ้นรนในธรรมชาติ
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: ดุนโลหะ
ขนาดผลงาน: ๙๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
15 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายดานุพล แก้วอ่อน
โรงเรียน: คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รหัสผลงาน: BPIE30/2
ชื่อผลงาน: Or life is Betting no.4
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: woodcut
ขนาดผลงาน: ๑๐๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร
16 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายวัชรพงษ์ ขุนอาจ
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสผลงาน: BPIE31/1
ชื่อผลงาน: โต๊หมู่หมายเลข 4
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีฝุ่นบนผ้าใบ
ขนาดผลงาน: ๑๔๐ x ๑๘๐ เซนติเมตร
17 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวสาวิณี ผิวเหลือง
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสผลงาน: BPIE38/1
ชื่อผลงาน: ชาวนา
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: เย็บผ้ากระสอบและสื่อผสม
ขนาดผลงาน: ๑๖๐ x ๑๖๐ เซนติเมตร
18 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายเกียรติมณี ธงยศ
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสผลงาน: BPIE45/1
ชื่อผลงาน: สภาวะแห่งการดิ้นรน หมายเลข1
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาดผลงาน: ๑๔๐ x ๑๘๐ เซนติเมตร
19 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวชลนํฐฐา แก้วกนก
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสผลงาน: BPIE57/1
ชื่อผลงาน: Freez my story
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: ภาพพิมพ์แกะไม้
ขนาดผลงาน: ๑๓๐ x ๘๕ เซนติเมตร
20 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายสุวัจน์ จันพลแสน
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสผลงาน: BPIE58/1
ชื่อผลงาน: การเสื่อมสลาย เวลา กับคุณค่าที่ปรากฎ
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาดผลงาน: ๑๔๓ x ๒๐๐ เซนติเมตร
21 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาววีรวรรณ สำเร็จรัมย์
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสผลงาน: BPIE61/1
ชื่อผลงาน: ภาพสะท้อนความรู้สึกต่อสุนัขจรจัดในสังคม
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: เย็บ
ขนาดผลงาน: ๒๐ x ๗๐ x ๕๐ เซนติเมตร
22 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาววันทนา ตั้งสมบูรณ์
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสผลงาน: BPIE70/2
ชื่อผลงาน: ศรัทธา
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม
ขนาดผลงาน: ๘๐ x ๖๐ เซนติเมตร
23 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายนัฐวัตร ยุวานนท์
โรงเรียน: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
รหัสผลงาน: BPIE73/1
ชื่อผลงาน: หมีขาว
ประเภทผลงาน: ประติมากรรม
เทคนิค: ติดกระดาษ
ขนาดผลงาน: ๑๑๐ x ๗๐ เซนติเมตร
24 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายเจนณรงค์ พุฒิสาร
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสผลงาน: BPIE74/1
ชื่อผลงาน: ในน้ำไม่มีปลา
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: สือผสม
ขนาดผลงาน: ๑๓๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
25 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวธนภรณ์ มอมขุนทด
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสผลงาน: BPIE76/1
ชื่อผลงาน: มากินข้าว kok..kok
ประเภทผลงาน: ประติมากรรม
เทคนิค: ปั้น หล่อไฟเบอร์
ขนาดผลงาน: ๑๐๐ x ๕๐ x ๑๕๕ เซนติเมตร
26 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวดาวินีย์ ได้เห็นตอบ
โรงเรียน: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รหัสผลงาน: BPIE79/1
ชื่อผลงาน: หมุนเหวี่ยง
ประเภทผลงาน: ประติมากรรม
เทคนิค: เครื่องเคลือบดินเผา 1200 องศา
ขนาดผลงาน: ๓๕ x ๓ค x ๔๕ เซนติเมตร