ผลงานร่วมแสดง ระดับอายุ 17 - 20 ปี

ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี ระดับอายุ 9 - 12 ปี ระดับอายุ 13 - 16 ปี
ระดับอายุ 17 - 20 ปี ระดับอายุ 21 - 25 ปี  
ลำดับ รูปภาพ ข้อมูลชิ้นงาน
1 ชื่อเจ้าของผลงาน: วิชย์ ณ พัทลุง
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสผลงาน: BPID4/1
ชื่อผลงาน: นักเรียนท้อง
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีนํ้ามันบนผ้าใบ
ขนาดผลงาน: ๑๒๐ x ๑๘๐ เซนติเมตร
2 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายไชยยัณห์ สละบัวเลย
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสผลงาน: BPID11/1
ชื่อผลงาน: ลวง
ประเภทผลงาน: ประติมากรรม
เทคนิค: ปั้นดินจากวัสดุธรรมชาติ
ขนาดผลงาน: ผันแปรไปตามพื้นที่
3 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวณภัทร แสงทอง
โรงเรียน: วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
รหัสผลงาน: CFANSD2/1
ชื่อผลงาน: ผู้หญิงกับดอกไม้
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: สีผสม
ขนาดผลงาน: ๑๐๐ × ๑๒๐ เซนติเมตร