ผลงานร่วมแสดง ระดับอายุ 13 - 16 ปี

ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี ระดับอายุ 9 - 12 ปี ระดับอายุ 13 - 16 ปี
ระดับอายุ 17 - 20 ปี ระดับอายุ 21 - 25 ปี  
ลำดับ รูปภาพ ข้อมูลชิ้นงาน
1 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายสิทธิพงศ์ โยธา
โรงเรียน: วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
รหัสผลงาน: CFANSC2/1
ชื่อผลงาน: กาลเวลา...ทิ้งร่องรอย...ความสุข
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: ผสม
ขนาดผลงาน: ๑๕๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
2 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวมณีรัตน์ รัตนสุภา
โรงเรียน: วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
รหัสผลงาน: BPIC18/1
ชื่อผลงาน: ช้าง
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: ผสม
ขนาดผลงาน: ๑๐๐ x ๘๐ เซนติเมตร
3 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวธาราทิพย์ อภิติวงศ์มานิต
โรงเรียน: รัตนราษฎร์บำรุง
รหัสผลงาน: BPIC23/1
ชื่อผลงาน: WANT BEAUTIFUL
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: สื่อผสม
ขนาดผลงาน: ๑๐๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร