การส่งผลงานเข้าประกวด     
    ๑ ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยแสดง ณ ที่ใดมาก่อน
    ๒ ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งทำด้วยตนเอง
    ๓ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีผู้รับรองผลงาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ ครูผู้สอนในสถานศึกษา ผู้สอนเด็กด้อยโอกาส หัวหน้าเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อ - แม่ หรือผู้ปกครอง    
    ๔ ผู้ส่งผลงานต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครตามแบบฟอร์มในระบบออนไลน์ www.bpi.ac.th/artcontest
    ๕ ผู้ส่งผลงานต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานให้ครบถ้วนมากับผลงานด้วยตนเอง มิฉะนั้นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะไม่รับผลงาน 
    ๖ ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ ๒ ชิ้น
    ๗ จัดส่งด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ
    ๘ ผลงานที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือตราประทับวันที่ส่งของทางไปรษณีย์เป็นวันแรกของการรับสมัครถ้าส่งหลังจากวันที่กำหนดจะไม่รับผลงาน    
    ๙ ผลงานที่ส่งเข้าประกวด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะดูแลรักษาเป็นอย่างดี ยกเว้น ความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย