๔.๑ ผู้ส่งผลงานต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครตามแบบฟอร์มในระบบออนไลน์ www.bpi.ac.th/artcontest/ พร้อมส่งหลักฐานให้ครบถ้วนแนบมากับผลงานด้วยตนเอง มิฉะนั้นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะรับผลงานของท่านไม่ได้
๔.๒ ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ ๒ ชิ้น
๔.๓ จัดส่งด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ
๔.๔ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีผู้รับรองผลงาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ ครูผู้สอนในสถานศึกษา ผู้สอนเด็กด้อยโอกาส หัวหน้าเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อ-แม่ หรือผู้ปกครอง
๔.๕ ผลงานที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือตราประทับเป็นหลัก
๔.๖ ผลงานที่ส่งเข้าประกวด สถาบัณบัณฑิตพัฒนศิลป์จะดูแลรักษาเป็นอย่างดี ยกเว้น ความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
๔.๗ ผู้ส่งผลงานสามารถสมัครได้ที่ www.bpi.ac.th/artcontest/ และดาวน์โหลดระเบียบการได้ที่ www.bpi.ac.th
๔.๘ การส่งผลงาน

  ๔.๘.๑   ระดับอายุไม่เกิน ๘ ปี - ระดับอายุ ๑๖ ปี
- ส่งผลงานจริงระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  ๔.๘.๒  

ระดับอายุไม่เกิน ๑๗ ปี - ระดับอายุ ๒๕ ปี
- ส่งผลงานในรูปแบบ VCD, DVD และ CD (J-PEG) ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ส่งได้ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ ๒ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
- คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินคัดเลือกผลงานจาก VCD, DVD และ CD (J-PEG) วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐
- ประกาศผลคัดเลือกผลงานจาก ​VCD, DVD และ CD (J-PEG) วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ทางเวปไซด์ www.bpi.ac.th
- ส่งผลงานจริงจากผลงานในรูปแบบ VCD, DVD และ CD (J-PEG) ที่ผ่านการคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๑๙- ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ตามสถานที่ที่กำหนดในข้อ ๑๐

๔.๙ ตัดสินผลงาน ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๔.๑๐ การประกาศผลการตัดสิน วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๔.๑๑ การจัดแสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐