ผลงานที่ได้รับเข้าร่วมแสดงและผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลสามารถรับผลงานคืนได้ที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ ๒ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๙– ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยรับผลงานคืนด้วยตนเองหรือมอบผู้รับแทน หากไม่มีเจ้าของมารับผลงานคืนภายในวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าเจ้าของผลงานยินดีสละสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในผลงานชิ้นนั้น ซึ่งทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป