เริ่มประกวดผลวันที่ 20 มิ.ย. 2561

ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี ระดับอายุ 9 - 12 ปี ระดับอายุ 13 - 16 ปี
ระดับอายุ 17 - 20 ปี ระดับอายุ 21 - 25 ปี  

ระดับอายุ ๙ - ๑๒ ปี
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ๒ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๗,๐๐๐ บาท
  - รางวัลชมเชย ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๔,๐๐๐ บาท