เริ่มประกวดผลวันที่ 11 พ.ค. 2560

ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี ระดับอายุ 9 - 12 ปี ระดับอายุ 13 - 16 ปี
ระดับอายุ 17 - 20 ปี ระดับอายุ 21 - 25 ปี  

ระดับอายุ ๙ - ๑๒ ปี
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท
คนที่ 1
ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงจันทิรา จันทโชติ
โรงเรียน: โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์
รหัสผลงาน: BPIB61/1
ชื่อผลงาน: สงบเรียบง่ายตามวิถี
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีโปสเตอร์
ขนาดผลงาน: ๑๐๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ๒ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท
คนที่ 1
ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงสิริรัช รัตตมณี
โรงเรียน: โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
รหัสผลงาน: CFANSB6/1
ชื่อผลงาน: ถวายสักการะพระบรมศพ
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอล์ค
ขนาดผลงาน: 120x120 ซม.
คนที่ 2
ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงศตนัน สังฆ์สุข
โรงเรียน: สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
รหัสผลงาน: BPIB47/1
ชื่อผลงาน: ความเสื่อมสลายของคุณค่าไทย
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีโปสเตอร์ ดินสอดำ
ขนาดผลงาน: ๗๖ x ๑๑๒ เซนติเมตร
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๗,๐๐๐ บาท
คนที่ 1
ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายพู่กัน สร่องศรี
โรงเรียน: โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
รหัสผลงาน: BPIB18/1
ชื่อผลงาน: กราบพ่อหลวง
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: ปากกาดำเเละสีชอล์ค
ขนาดผลงาน: ๑๐๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
คนที่ 2
ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายกฤษณะ ขุนบุญ
โรงเรียน: โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
รหัสผลงาน: BPIB44/1
ชื่อผลงาน: ลายตู้พระธรรม
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอล์คและสีโปสเตอร์
ขนาดผลงาน: ๖๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
คนที่ 3
ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายวรมฆา นิลลาวรรณาภา
โรงเรียน: โรงเรียนอนุบาลกิติยา
รหัสผลงาน: BPIB45/1
ชื่อผลงาน: อาลัยรักพ่อหลวง
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีโปสเตอร์ สีชอล์ค ดินสอดำ
ขนาดผลงาน: ๘๐ x ๑๐๘ เซนติเมตร
  - รางวัลชมเชย ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๔,๐๐๐ บาท
คนที่ 1
ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายธีร์ธวัช ขันธพงษ์
โรงเรียน: โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ (Kids of Art Sattahip)
รหัสผลงาน: CFAB15/2
ชื่อผลงาน: ปลาดี มีคุณค่า
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอล์คและสื่อผสม
ขนาดผลงาน: ๑๑๕ x ๘๕ เซนติเมตร
คนที่ 2
ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงรสริน ชุนหกรณ์
โรงเรียน: โรงเรียนบ้านเด็กศิลป์
รหัสผลงาน: BPIB29/1
ชื่อผลงาน: ตลาดน้ำวิถีไทย
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอะคริลิค
ขนาดผลงาน: ๙๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
คนที่ 3
ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงนภรรษกร ศักดิ์สิงห์
โรงเรียน: โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์
รหัสผลงาน: BPIB62/1
ชื่อผลงาน: เด็กเกาะ
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีโปสเตอร์ สีไม้ สีเมจิก
ขนาดผลงาน: ๕๖ x ๗๖ เซนติเมตร