เริ่มประกวดผลวันที่ 11 พ.ค. 2560

ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี ระดับอายุ 9 - 12 ปี ระดับอายุ 13 - 16 ปี
ระดับอายุ 17 - 20 ปี ระดับอายุ 21 - 25 ปี  

ระดับอายุ ๒๑ - ๒๕ ปี
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ๑ รางวัล เงินรางวัล ๗๐,๐๐๐ บาท
คนที่ 1
ชื่อเจ้าของผลงาน: นายสาคร วงษ์ราชสีห์
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสผลงาน: BPIE14/1
ชื่อผลงาน: คติธรรมในนิทานพื้นบ้านอีสานเรื่องนางหมาขาว หมายเลข 6
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: จิตรกรรมวัสดุผสม
ขนาดผลงาน: ๑๙๐ x ๒๑๐ เซนติเมตร
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ๒ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๓๕,๐๐๐ บาท
คนที่ 1
ชื่อเจ้าของผลงาน: นายธนวัฒน์ จันทร์นิมิตร
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยทักษิณ
รหัสผลงาน: BPIE10/2
ชื่อผลงาน: สัจจะ สังขาร หมายเลข 2
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: งานหนัง
ขนาดผลงาน: ๑๒๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
คนที่ 2
ชื่อเจ้าของผลงาน: นายวัชรินทร์ สะมะแอ
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
รหัสผลงาน: BPIE12/2
ชื่อผลงาน: วิถีแห่งความสุขในรูปลักษณ์ของตลาดพื้นบ้าน หมายเลข2
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: แกะไม้ (Woodcut)
ขนาดผลงาน: ๑๖๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท
คนที่ 1
ชื่อเจ้าของผลงาน: นายชยสิทธิ์ ออไอศูรย์
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสผลงาน: BPIE4/2
ชื่อผลงาน: Tai dam : Bemoan no.7
ประเภทผลงาน:
เทคนิค: ภาพพิมพ์แกะไม้
ขนาดผลงาน: ๑๒๒ x ๘๐ เซนติเมตร
คนที่ 2
ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวนิตยา เหิรเมฆ
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสผลงาน: BPIE11/1
ชื่อผลงาน: ป่าหมายเลข1
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: woodcut
ขนาดผลงาน: ๗๓ x ๑๗๓ เซนติเมตร
คนที่ 3
ชื่อเจ้าของผลงาน: นายเกียรติมณี ธงยศ
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสผลงาน: BPIE45/1
ชื่อผลงาน: สภาวะแห่งการดิ้นรน หมายเลข1
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาดผลงาน: ๑๔๐ x ๑๘๐ เซนติเมตร
  - รางวัลชมเชย ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท
คนที่ 1
ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวรัตนา สุจริต
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสผลงาน: BPIE5/2
ชื่อผลงาน: สองยาม
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intagio)
ขนาดผลงาน: ๑๖๐ x ๖๐ เซนติเมตร
คนที่ 2
ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาววีรวรรณ สำเร็จรัมย์
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสผลงาน: BPIE61/1
ชื่อผลงาน: ภาพสะท้อนความรู้สึกต่อสุนัขจรจัดในสังคม
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: เย็บ
ขนาดผลงาน: ๒๐ x ๗๐ x ๕๐ เซนติเมตร
คนที่ 3
ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวธนภรณ์ มอมขุนทด
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสผลงาน: BPIE76/1
ชื่อผลงาน: มากินข้าว kok..kok
ประเภทผลงาน: ประติมากรรม
เทคนิค: ปั้น หล่อไฟเบอร์
ขนาดผลงาน: ๑๐๐ x ๕๐ x ๑๕๕ เซนติเมตร