เริ่มประกวดผลวันที่ 11 พ.ค. 2560

ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี ระดับอายุ 9 - 12 ปี ระดับอายุ 13 - 16 ปี
ระดับอายุ 17 - 20 ปี ระดับอายุ 21 - 25 ปี  

ระดับอายุ ๑๗ - ๒๐ ปี
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ๑ รางวัล เงินรางวัล ๓๓,๐๐๐ บาท
คนที่ 1
ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวธมลวรรณ ลวพิมล
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสผลงาน: BPID3/1
ชื่อผลงาน: ไหว้บรรพบุรุษ หมายเลข2
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: เย็บปักผ้า ปักด้าย
ขนาดผลงาน: ๑๔๐ x ๑๘๐ เซนติเมตร
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ๒ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท
คนที่ 1
ชื่อเจ้าของผลงาน: วิชย์ ณ พัทลุง
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสผลงาน: BPID4/2
ชื่อผลงาน: คิดถึง
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีนำ้มันบนผ้าใบ
ขนาดผลงาน: ๑๓๐ x ๑๖๐ เซนติเมตร
คนที่ 2
ชื่อเจ้าของผลงาน: นายทรรศนพล นามวงษ์
โรงเรียน: โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
รหัสผลงาน: BPID10/1
ชื่อผลงาน: เมล็ดพันธุ์หิมพานต์
ประเภทผลงาน: ประติมากรรม
เทคนิค: ปั้นดินเผาแบบพื้นบ้าน
ขนาดผลงาน: ๔๐ x ๔๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท
คนที่ 1
ชื่อเจ้าของผลงาน: นายนนท์นริฐ ธนพิริยศรีกุล
โรงเรียน: วิทยาลัยช่างศิลป ลาดกระบัง
รหัสผลงาน: BPID2/1
ชื่อผลงาน: สถิติในดวงใจ
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีน้ำมัน
ขนาดผลงาน: ๑๕๐ x ๒๐๐ เซนติเมตร
คนที่ 2
ชื่อเจ้าของผลงาน: นายอติวิชญ์ ขอจุลซ้วน
โรงเรียน: วิทยาลัยช่างศิลป
รหัสผลงาน: CFAD2/1
ชื่อผลงาน: ในน้ำมีปลาในนามีข้าว
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอะครีริค
ขนาดผลงาน: ๑๘๐ x ๑๖๐ เซนติเมตร
คนที่ 3
ชื่อเจ้าของผลงาน: นายนภัทร เอกจริยกร
โรงเรียน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสผลงาน: BPID6/1
ชื่อผลงาน: เตียงนอน1
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ/ผ้ามุ้ง
ขนาดผลงาน: ๑๘๐ x ๑๓๕ เซนติเมตร
  - รางวัลชมเชย ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๖,๐๐๐ บาท
คนที่ 1
ชื่อเจ้าของผลงาน: นายปรัชญา อุทยานิน
โรงเรียน: วิทยาลัยช่างศิลป
รหัสผลงาน: CFAD1/1
ชื่อผลงาน: แสงแห่งความจริง
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาดผลงาน: ๑๔๐ × ๒๐๐ เซนติเมตร
คนที่ 2
ชื่อเจ้าของผลงาน: นายสุทธิวัฒน์ ยิ้มแฉ่ง
โรงเรียน: วิทยาลัยช่างศิลป
รหัสผลงาน: CFAD3/1
ชื่อผลงาน: กระชอนอันแรก
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: linocut mixed media
ขนาดผลงาน: ๗๐ x ๑๐๙ เซนติเมตร
คนที่ 3
ชื่อเจ้าของผลงาน: นายศิริชัย เพ่งพินิจ
โรงเรียน: วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
รหัสผลงาน: CFANSD1/1
ชื่อผลงาน: นั่งเหงา
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค:
ขนาดผลงาน: