เริ่มประกวดผลวันที่ 12 เม.ย. 2560

ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี ระดับอายุ 9 - 12 ปี ระดับอายุ 13 - 16 ปี
ระดับอายุ 17 - 20 ปี ระดับอายุ 21 - 25 ปี  

ระดับอายุ ๑๓ - ๑๖ ปี
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ๒ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๑๒,๐๐๐ บาท
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๙,๐๐๐ บาท
  - รางวัลชมเชย ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท