เริ่มประกวดผลวันที่ 11 พ.ค. 2560

ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี ระดับอายุ 9 - 12 ปี ระดับอายุ 13 - 16 ปี
ระดับอายุ 17 - 20 ปี ระดับอายุ 21 - 25 ปี  

ระดับอายุ ๑๓ - ๑๖ ปี
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
คนที่ 1
ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวชาลิสา เกียรติศิริ
โรงเรียน: รัตนราษฎร์บำรุง
รหัสผลงาน: BPIC21/1
ชื่อผลงาน: Change
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: สื่อผสม
ขนาดผลงาน: ๑๐๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ๒ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๑๒,๐๐๐ บาท
คนที่ 1
ชื่อเจ้าของผลงาน: นายนนท์ทวี สว่างแจ้ง
โรงเรียน: โรงเรียนทวีธาภิเศก
รหัสผลงาน: BPIC13/1
ชื่อผลงาน: สังขารของความไม่เที่ยง
ประเภทผลงาน: ประติมากรรม
เทคนิค: แกะสลักไม้สัก
ขนาดผลงาน: ๖๗ x ๑๐๐ x ๑๑๐ เซนติเมตร
คนที่ 2
ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายศักรินทร์ ดาราสม
โรงเรียน: รัตนราษฎร์บำรุง
รหัสผลงาน: BPIC16/1
ชื่อผลงาน: วิถีไทยใต้ร่มพระบารมี
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาดผลงาน: ๑๐๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๙,๐๐๐ บาท
คนที่ 1
ชื่อเจ้าของผลงาน: นายนันน์นนิน เรืองยังมี
โรงเรียน: โรงเรียนสาธิตราชภัฏนครปฐม
รหัสผลงาน: BPIC20/1
ชื่อผลงาน: แผ่นดินของพ่อ
ประเภทผลงาน:
เทคนิค: เขียนสีอะคริลิคบนแผ่นอะคริลิค
ขนาดผลงาน: ๑๐๒ x ๘๔ เซนติเมตร
คนที่ 2
ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาววิกาวี รัตตมณี
โรงเรียน: โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
รหัสผลงาน: CFANSC3/1
ชื่อผลงาน: ร่ำไห้
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีฝุ่น
ขนาดผลงาน: ๑๒๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
คนที่ 3
ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวกรกมล อานมณี
โรงเรียน: โรงเรียนดาราสมุทร(ศิลปะอินดี้)
รหัสผลงาน: BPIC29/1
ชื่อผลงาน: หนนฺติ โภคา ทุมฺเมธํ (โภคทรัพย์ย่อมฆ่าคนมีปัญญาทราม)
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: สื่อผสม
ขนาดผลงาน: ๑๐๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
  - รางวัลชมเชย ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท
คนที่ 1
ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงอัญชณา ธรรมขันทา
โรงเรียน: ศิลปะเด็กน่าน
รหัสผลงาน: BPIC7/1
ชื่อผลงาน: อุดมสมบูรณ์พูนสุขร่มเย็นได้ด้วยพระบารมี
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาดผลงาน: ๑๐๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
คนที่ 2
ชื่อเจ้าของผลงาน: นายโสภณัฐ สังพาลี
โรงเรียน: รัตนราษฎร์บำรุง
รหัสผลงาน: BPIC24/1
ชื่อผลงาน: ทุกสิ่งมีค่า
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาดผลงาน: ๑๐๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
คนที่ 3
ชื่อเจ้าของผลงาน: นายมหิศร ชนะกาญจนชัย
โรงเรียน: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (Kids of art sattahip)
รหัสผลงาน: CFAC6/1
ชื่อผลงาน: The Charm of Verdurousness.
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอะคริลิค
ขนาดผลงาน: ๑๑๕ x ๘๕ เซนติเมตร