เริ่มประกวดผลวันที่ 11 พ.ค. 2560

ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี ระดับอายุ 9 - 12 ปี ระดับอายุ 13 - 16 ปี
ระดับอายุ 17 - 20 ปี ระดับอายุ 21 - 25 ปี  
ระดับอายุไม่เกิน ๘ ปี
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
คนที่ 1
ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายวีรภัทร พัฒนสิน
โรงเรียน: -
รหัสผลงาน: BPIA21/1
ชื่อผลงาน: ไปกราบพ่อวันฝนตก
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอล์ค+สีโปสเตอร์
ขนาดผลงาน: ๗๖ x ๑๑๒ เซนติเมตร
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ๒ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๘,๐๐๐ บาท
คนที่ 1
ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงภัทรภร นิลวรรณาภา
โรงเรียน: โรงเรียนอนุบาลกิติยา
รหัสผลงาน: BPIA60/1
ชื่อผลงาน: เรือประมงจับปลา
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีโปสเตอร์ สีชอล์ค หยอดสี
ขนาดผลงาน: ๘๐ x ๑๐๘ เซนติเมตร
คนที่ 2
ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงนิรชา สังวร
โรงเรียน: โรงเรียนสาธิตศิลปากร
รหัสผลงาน: BPIA72/1
ชื่อผลงาน: ครอบครัวม้าน้ำ
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีน้ำ, สีชอล์ค, สีไม้
ขนาดผลงาน: ๕๔ x ๗๕ เซนติเมตร
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท
คนที่ 1
ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายภูวเดช เพิ่มทรัพย์
โรงเรียน: โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รหัสผลงาน: BPIA26/1
ชื่อผลงาน: ปลูกป่าชุมชน
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอล์ค
ขนาดผลงาน: ๗๖ x ๑๑๒ เซนติเมตร
คนที่ 2
ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงธนัชชา พัฒนเสรี
โรงเรียน: เรนโบว์แลนด์ (Kids of art sattahip)
รหัสผลงาน: CFAA26/1
ชื่อผลงาน: ผ.ผึ้งรวมใจ
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอล์ค
ขนาดผลงาน: ๑๑๕ x ๘๕ เซนติเมตร
คนที่ 3
ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายชนาสิน สารทอง
โรงเรียน: โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
รหัสผลงาน: BPIA70/1
ชื่อผลงาน: ไดโนเสาร์ของน้องคูณ
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: สีน้ำผสมสีไม้,ตกแต่งกากเพชร
ขนาดผลงาน: ๖๘ x ๘๗ เซนติเมตร
  - รางวัลชมเชย ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท
คนที่ 1
ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงภัควรัญชญ์ แก้วขาว
โรงเรียน: บ้านห้วยไซงัว
รหัสผลงาน: BPIA4/1
ชื่อผลงาน: เด็กรุ่นใหม่ใส่ใจปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอล์ค
ขนาดผลงาน: ๘๐ x ๑๑๔ เซนติเมตร
คนที่ 2
ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายนิพพิชฌน์ วงศ์ใหญ่
โรงเรียน: โรงเรียนศรีโกสุมวิทยา มิตรภาพ 204
รหัสผลงาน: BPIA61/1
ชื่อผลงาน: สไลเดอร์บ้านนอก
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอล์ค
ขนาดผลงาน: ๗๖ x ๑๑๒ เซนติเมตร
คนที่ 3
ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายภูริวัชร์ ชุ่มพิพัฒน์
โรงเรียน: โรงเรียนสกุลศึกษา
รหัสผลงาน: BPIA69/1
ชื่อผลงาน: ฮีโร่
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีโปสเตอร์ผสมสีชอล์ค
ขนาดผลงาน: ๖๘ x ๘๗ เซนติเมตร