๓.๑ ระดับอายุไม่เกิน ๘ ปี ๓.๒ ระดับอายุ ๙ - ๑๒ ปี ๓.๓ ระดับอายุ ๑๓ - ๑๖ ปี
๓.๑ ระดับอายุ ๑๗ - ๒๐ ปี ๓.๒ ระดับอายุ ๒๑ - ๒๕ ปี  

หมายเหตุ การนับอายุของผู้ส่งผลงานแต่ละระดับ นับถึงวันสุดท้ายของการส่งผลงานเข้าประกวด