๑ ส่วนกลาง             
        - หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ ๒ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร              ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๔ ๔๗๐๔ ต่อ ๑๐๑, ๐ ๒๒๒๑ ๘๒๕๗
          www.bpi.ac.th, www.bpi.ac.th/artcontest/
        - วิทยาลัยช่างศิลป เลขที่ ๖๐ ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐ 
           โทรศัพท์ ๐ ๒๓๒๖ ๔๕๙๙ โทรสาร ๐ ๒๓๒๖ ๔๐๑๓ http://cfa.bpi.ac.th    

๒ ส่วนภูมิภาค     
        - วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เลขที่ ๑๖ หมู่ที่ ๔ ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี             ๗๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๕ ๕๓๗๐ โทรสาร ๐ ๓๕๕๔ ๕๗๕๐ http://cfasp.bpi.ac.th     
        - วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช เลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๒ ถนนนคร – นพพิตำ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี 
          จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๙ ๔๓๕๕-๗ โทรสาร ๐ ๗๕๓๙ ๔๓๕๖

           http://cfans.bpi.ac.th
        - วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เลขที่ ๑ ถนนสุรวงศ์ ซอย ๒ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐
           โทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๗ ๑๕๙๖, ๐ ๕๓๒๘ ๓๕๖๑-๒ โทรสาร ๐ ๕๓๒๘ ๓๕๖๐ http://cdacm.bpi.ac.th
        - วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาเลขที่ ๔๔๔ หมู่ ๑๐ บ้านดอน ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา 
          จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๔๖ ๕๑๕๒ โทรสาร ๐ ๔๔๔๖ ๕๑๕๓ http://cdanr.bpi.ac.th
        - วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เลขที่ ๑๑ ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐
          โทรศัพท์ ๐ ๔๓๘๑ ๑๓๑๗ โทรสาร ๐๔๓๘๒ ๑๐๗๕ http://cdaks.bpi.ac.th/index.html