๑๐.๑ ส่วนกลาง

-  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ ๒ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๔ ๔๗๐๔ ต่อ ๑๐๑, ๐ ๒๒๒๑ ๘๒๕๗, ๐๙๕ ๘๙๒ ๕๖๗๒  www.bpi.ac.th, www.bpi.ac.th/artcontest/


- วิทยาลัยช่างศิลป เลขที่ ๖๐ ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๒๖ ๔๕๙๙ โทรสาร ๐ ๒๓๒๖ ๔๐๑๓ http://cfa.bpi.ac.th


๑๐.๒ ส่วนภูมิภาค

- วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เลขที่ ๑๖ หมู่ที่ ๔ ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๕ ๕๓๗๐ โทรสาร ๐ ๓๕๕๔ ๗๕๕๐ http://cfasp.bpi.ac.th


- วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช เลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๒ ถนนนคร - นพพิตำ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๒๐

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๙ ๔๓๕๕ - ๗ โทรสาร ๐ ๗๕๓๙ ๔๓๕๖ http://cfans.bpi.ac.th


หมายเหตุ : ผลงานที่มีขนาด ๑๕๐ - ๒๕๐ เซนติเมตร ให้ส่งผลงานที่สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ ๒ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐