การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินแยกตามระดับแต่ไม่แยกประเภท และผลการตัดสินถือว่าเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้ ทั้งนี้คณะกรรมการมีสิทธิเพิ่มหรือลดรางวัลได้ตามความเหมาะสมหรือที่เห็นสมควร