การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินแยกตามระดับแต่ไม่แยกประเภท และผลการตัดสินถือว่าเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้ ทั้งนี้คณะกรรมการมีสิทธิ์เพิ่มหรือลดรางวัลได้ตามความเหมาะสมหรือเห็นสมควร