สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน คือ
   ๑ ศาสตราจารย์กำจร  สุนพงษ์ศรี                  ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์            
   ๒ ศาสตราจารย์ ดร.สันติ  เล็กสุขุม                ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์
   ๓ ศาสตราจารย์วิบูลย์  ลี้สุวรรณ                    ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์
   ๔ ศาสตราจารย์ปริญญา  ตันติสุข                  ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์    
   ๕ ศาสตราจารย์เดชา  วราชุน                       ศิลปินแห่งชาติ
   ๖ นายธงชัย  รักปทุม                                 ศิลปินแห่งชาติ
   ๗ นายสมศักดิ์  เชาวน์ธาดาพงศ์                   ศิลปินแห่งชาติ
   ๘ นายกมล  สุวุฒโฑ                                 ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
   ๙ นายสาคร  โสภา                                    ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
   ๑๐ รองศาสตราจารย์สรรณรงค์  สิงหเสนี         ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    
   ๑๑ รองศาสตราจารย์ศุภชัย  สุกขีโชติ             ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
   ๑๒ รองศาสตราจารย์เลิศ  อานันทนะ              ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์
   ๑๓ พลตำรวจตรีสุรศักดิ์  สุทธารมณ์               ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์

   ๑๔ ศาสตราจารย์ญาณวิทย์  กุญแจทอง          คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
   ๑๕ รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์  ทองนพคุณ      คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
   ๑๖ รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์  บุณยสุรัตน์  คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่            
   ๑๗ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  สิงห์ยบุศย์      คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   ๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล  ทิพยรัตน์     คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                                                                 วิทยาเขตปัตตานี
    ๑๙ นายสังคม  ทองมี                                 ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร    
    ๒๐ นายบรรลุ  วิริยาภรณ์ประภาส                   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง
    ๒๑ นายอำนวย  นวลอนงค์                          รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์                
    ๒๒ นายเด่น  หวานจริง                               คณบดีคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์