สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน คือ

๖.๑  ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
๖.๒  พลตำรวจตรีสุรศักดิ์ สุทธารมณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ
๖.๓  รองศาสตราจารย์เลิศ อานันทนะ ผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ
๖.๔  นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ
๖.๕  รองศาสตราจารย์สรรณรงค์ สิงหเสนี ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ
๖.๖  รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ
๖.๗  นายสาคร โสภา ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ
๖.๘  นายพนม พรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ
๖.๙  ศาสตราจารย์กัญญา เจริญศุภกุล ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ
๖.๑๐  นายสังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร
๖.๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๖.๑๒ รองศาสตราจารย์ ดง.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๖.๑๓ นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๖.๑๔ นายเด่น หวานจริง คณบดีคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๖.๑๕ นายบรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
๖.๑๖ นายบุญพาด ฆังคะมะโน ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป
๖.๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย สุกขีโชต อาจารย์ประจำคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัญฑิตพัฒนศิลป์