คณะกรรมการการคัดเลือกและตัดสิน จะตัดสินรางวัลตามระดับอายุ โดยกำหนดรางวัล ดังนี้

๗.๑ ระดับอายุไม่เกิน ๘ ปี
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ๒ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๘,๐๐๐ บาท
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท
  - รางวัลชมเชย ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท
๗.๒ ระดับอายุ ๙ - ๑๒ ปี
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ๒ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๗,๐๐๐ บาท
  - รางวัลชมเชย ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๔,๐๐๐ บาท
๗.๓ ระดับอายุ ๑๓ - ๑๖ ปี
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ๒ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๑๒,๐๐๐ บาท
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๙,๐๐๐ บาท
  - รางวัลชมเชย ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท
๗.๔ ระดับอายุ ๑๗ - ๒๐ ปี
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ๑ รางวัล เงินรางวัล ๓๓,๐๐๐ บาท
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ๒ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท
  - รางวัลชมเชย ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๖,๐๐๐ บาท
๗.๕ ระดับอายุ ๒๑ - ๒๕ ปี
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ๑ รางวัล เงินรางวัล ๗๐,๐๐๐ บาท
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ๒ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๓๕,๐๐๐ บาท
  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท
  - รางวัลชมเชย ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท

ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่และประกาศนียบัตร ผู้ร่วมแสดงผลงานจะได้รับประกาศนียบัตร