คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน จะตัดสินรางวัลตามระดับอายุ โดยกำหนดรางวัล ดังนี้

๕.๑ ระดับอายุไม่เกิน ๘ ปี         
    - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล                     เงินรางวัล                  ๑๐,๐๐๐    บาท     
    - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล            เงินรางวัล รางวัลละ       ๘,๐๐๐    บาท     
    - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล            เงินรางวัล รางวัลละ       ๖,๐๐๐    บาท     
    - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๖ รางวัล            เงินรางวัล รางวัลละ       ๔,๐๐๐    บาท 
๕.๒ ระดับอายุ ๙ – ๑๒ ปี            
    - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล                     เงินรางวัล                   ๑๕,๐๐๐   บาท     
    - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล            เงินรางวัล รางวัลละ       ๑๐,๐๐๐   บาท     
    - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล            เงินรางวัล รางวัลละ        ๘,๐๐๐    บาท     
    - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๖ รางวัล            เงินรางวัล รางวัลละ        ๖,๐๐๐     บาท     
๕.๓ ระดับอายุ ๑๓ – ๑๖ ปี            
    - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล                     เงินรางวัล                    ๒๐,๐๐๐   บาท     
    - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑  มี ๑ รางวัล           เงินรางวัล รางวัลละ        ๑๒,๐๐๐   บาท     
    - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล            เงินรางวัล รางวัลละ        ๑๐,๐๐๐   บาท         
    - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๖ รางวัล            เงินรางวัล รางวัลละ         ๗,๐๐๐    บาท     
๕.๔ ระดับอายุ ๑๗ – ๒๐ ปี            
    - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล                     เงินรางวัล                    ๓๐,๐๐๐    บาท         
    - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล            เงินรางวัล รางวัลละ        ๒๐,๐๐๐   บาท
    - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล            เงินรางวัล รางวัลละ       ๑๒,๐๐๐    บาท     
    - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๖ รางวัล            เงินรางวัล รางวัลละ         ๘,๐๐๐    บาท 
๕.๕ ระดับอายุ ๒๑ – ๒๕ ปี        
    - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล                     เงินรางวัล                    ๕๐,๐๐๐    บาท     
    - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล            เงินรางวัล รางวัลละ        ๓๐,๐๐๐    บาท     
    - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล            เงินรางวัล รางวัลละ        ๒๐,๐๐๐    บาท
    - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๖ รางวัล            เงินรางวัล รางวัลละ        ๑๓,๐๐๐    บาท 
    

ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่และประกาศนียบัตร ผู้ร่วมแสดงผลงานจะได้รับประกาศนียบัตร