ตารางการรับสมัคร
รุ่น วันเริ่มรับสมัคร วันสิ้นสุดการรับสมัคร สถานะ
ระดับอายุไม่เกิน ๘ ปี4 มิ.ย. 25619 มิ.ย. 2561ไม่เปิดรับสมัคร
ระดับอายุ ๙ - ๑๒ ปี4 มิ.ย. 25619 มิ.ย. 2561ไม่เปิดรับสมัคร
ระดับอายุ ๑๓ - ๑๖ ปี4 มิ.ย. 25619 มิ.ย. 2561ไม่เปิดรับสมัคร
ระดับอายุ ๑๗ - ๒๐ ปี4 มิ.ย. 25619 มิ.ย. 2561ไม่เปิดรับสมัคร
ระดับอายุ ๒๑ - ๒๕ ปี4 มิ.ย. 25619 มิ.ย. 2561ไม่เปิดรับสมัคร

(ข้าพเจ้าขอส่งผลงานเข้าร่วมประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนครั้งที่ ๑๓ โดยทราบและยอมรับระเบียบในการประกวดครั้งนี้)


กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนกดปุ่ม [ลงทะเบียน]
ท่านจะไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากกดปุ่มแล้ว

 

เลขที่บัตรประชาชน :

คำนำหน้า :

ชื่อ :

นามสกุล :

เกิดวันที่ :

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ :

หมู่ที่ :

ตรอก/ซอย :

ถนน :

ตำบล/แขวง :

อำเภอ/เขต :

จังหวัด :

รหัสไปรษณีย์ :

สถานศึกษา :

ระดับการศึกษา :

โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน :
(ไม่เกิน 280 ตัวอักษร 4 บรรทัด)

วิธีการส่งผลงานศิลปกรรม :

ชิ้นที่ 1

 

ชื่อผลงาน :

ประเภท :

ลักษณะผลงาน :

เทคนิค :

ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง : เซนติเมตร) :

ภาพผลงาน (ไฟล์ JPEG) :

(ขนาดไม่เกิน 2MB)

ชิ้นที่ 2

 

ชื่อผลงาน :

ประเภท :

ลักษณะผลงาน :

เทคนิค :

ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง : เซนติเมตร) :

ภาพผลงาน (ไฟล์ JPEG) :

(ขนาดไม่เกิน 2MB)

ผู้รับรอง

 

คำนำหน้า ชื่อ :

นามสกุล :

เกี่ยวข้องเป็น :


แบบสอบถามความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพของระบบ
รายการประเมิน ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
1. ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน
2. สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ
3. ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
4. ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน
5. ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้สมัคร
 
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนค่ะ