ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การศึกษาศิลปะของเด็ก และเยาวชนในประเทศไทยมีวิฒนาการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการประกวดแข่งขัน การสร้างสรรค์ศิลปะตลอดมา ศิลปินผู้สร้างงานศิลปะที่มีชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศในปัจจุบัน ส่วนมากเป็นผู้ได้รับ รางวัลจากการประกวดและแข่งขันในระดับเยาวชนมาก่อน การปะกวดศิลปกรรมทำให้เกิดการพัฒนาทักษะ แนวความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ จนเป็นผลสัมฤทธิ์แก่เด็กและเยาวชนของชาติ ได้รับการยกย่องและได้รับ รางวัลทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติจำนวนมาก

โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เป็นโครงการที่สนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรม อันเกิดจากความคิดอิสระและจินตนาการของเด็กและเยาวชนไทยทุกระดับ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนของชาติได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมอย่างมั่นคงตลอดไป

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๙ มีระบบและมาตรฐานการประกวดศิลปกรรมซึ่งเป็นการวางรากฐานที่ดีของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนของชาติได้ซาบซึ้งและตระหนักในคุณค่าของศิลปะอย่างยั่งยืน